תקנון האתר

תקנון האתר דידו סנטר

 

שם העסק: דידו סנטר  (דידו 1989 בע"מ)

מיקום: רח' הבנים 12 (כיכר המושבה) פרדס חנה כרכור.

 

הוראות כלליות:

בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר דידו סנטר (להלן: "האתר") ועל כל רכישה.

שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקציה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין דידו 1989 בע״מ (להלן: "מפעילת האתר").

קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו האתר מיועד לרכישת המוצרים המוצעים בו, באמצעים אלקטרוניים, על ידי ציבור הגולשות והגולשים באינטרנט בישראל.

הספק ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין או לצד שלישי, כתוצאה מהזמנה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או עגמת נפש שיגרמו מכל סיבה שהיא

2. קריאת תקנון זה במלואו וסימון במקום המיועד הם תנאי מוקדם לביצוע הזמנה ולהתקשרות בין הצדדים. ביצוע הזמנה אלקטרונית או טלפונית, בתנאי שיפורטו להלן, וסימון במקום המתאים, יהוו ראיה לכאורה שהמזמין קרא והבין לכאורה את התקנון, מסכים ומקבל לכאורה את האמור בו.

3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

4. הוראות חשובות ביותר. בין היתר, השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי.

הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר ובכלל זה ספקים ומפרסמים,

5. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, שתקנון זה מהווה לכל דבר ועניין, חוזה התקשרות מחייב בין המזמין לבין הספק, וכל עסקת מכירה/הזמנה כפופה לאמור לתקנון זה.

6. המזמין רשאי לבקש לשנות/להתאים לצרכיו סעיף/תנאי הקבוע בתקנון לפני ההזמנה, כשאר יקבל הספק את בקשת המזמין, ירשם השינוי בכתב ויצורף כנספח להזמנה.

7. הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את המוצרים, המחירים ואת התקנון לפי שיקול דעתו הבלעדי. מובן כי על הזמנה יחול התקנון שהיה בעת בה בוצע קיבול על ידי המזמין.

8. המחירים הקובעים הם המחירים שהוצגו באתר בעת ביצוע ההזמנה.

9. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לשיפור ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פירושו.

10. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

11. אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים

המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תשא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

12. מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר

לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד

האחראי , לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או

מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד

האחראי לכאורה.

13. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא

מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

14. מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם

שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

15. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובי משתמשים או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד

מטעם מפעילת האתר ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.

16. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות

על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן

אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

17. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת

מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

 

בחירת מוצר

18. יובהר ויודגש, שכל התמונות המופיעות באתר זה הן להמחשה בלבד. לעיתים יתכנו הבדלי גוונים או טעויות צילום בין המוצרים המוצגים באתר לבין אלו שיסופקו בפועל

19. מחיר המוצר מומלץ לערוך סקר שווקים לפני ביצוע ההזמנה דרך האתר. לא יתקבלו טענות בגין מחיר מוצר/ים שנרכש/ו באתר ובגין דמי טיפול ומשלוח לאחר ביצוע

ההזמנה.

20. דפי מכירה - מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים  (להלן: המוצרים"), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי המוצר, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים

נוספים (להלן: "דף המכירה"). האחריות בכל מקרה ומקרה הנה על מוסר המידע.

21. התאמת המוצר לצרכי המזמין הספק דורש מהמזמין לבדוק היטב לפני ביצוע הזמנה אם המוצר/ים, מתאים/ים לצרכיו, את כמויות היחידות בתוך האריזה ואת הכמויות

בתוך האריזה.

22. מעת לעת הספק יפרסם רשימת לקוחות, אצלם ניתן יהיה לראות מוצרים זהים או דומים. בכל מקרה פרסום הרשימה יעשה אך ורק ברשות ואישור הלקוחות

23. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני info@dido.co.il ולכתב כתובת דוא"ל נוספת dido@dido.co.il או/ו בטלפון 04-6373317 או בפקס 04-6373852

 

מחירים:

24. המחירים כוללים מע"מ, ואליהם יש להוסיף דמי משלוח כמפורט באתר.

25. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה ביעילות ובמועד, על המזמין להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים במדויק ולהשלים פרטים בהירות ככל שיידרש על ידי הספק.

26. פרטי ההזמנה כפי שיתקבלו במחשבי הספק, ישמשו ראיה לכאורה לנכונות הרשום בה. הספק ממליץ למזמין להדפיס ולשמור את פרטי ההזמנה לאחר ביצועה.

 

אופן התשלום:

27. תשלום עבור רכישות אלקטרוניות והזמנות טלפוניות יתבצע בכרטיס אשראי בלבד.

28. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

29. רשאים לבצע הזמנה אלקטרונית אך ורק בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף

בישראל.

30. כל עסקה מותנית באישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה ומניין הימים לאספקת המוצר/ים יחל ממועד קבלת האישור כאמור, מחברת כרטיסי האשראי.

עם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח בטלפון/פקס/דואר אלקטרוני, לפיה העסקה אושרה.

31. לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי בשל חריגה מתקרת האשראי של המזמין או בשל שימוש לא חוקי בכרטיס האשראי, יראו אותה כמבוטלת. במקרה כזה תימסר

הודעה לצרכנים עד 3 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה.

32. מזמין שאינו מעוניין להשלים את העסקה על ידי העברת פרטי כרטיס אשראי באמצעות האינטרנט, רשאי למסור פרטים אלה לספק בטלפון, ועל ההזמנה יחולו

התנאים כאילו בוצעה מסירת פרטים אלקטרונית בשינויים המתחייבים.

 

הבעלות על המוצר/ים:

33. הבעלות על המוצר/ים תעבור למזמין רק בגמר התשלום בפועל.

34. במקרים בהם הצרכן לא השלים את התשלום, יחזיר הצרכן את המוצר והספק ישיב לו את התשלומים ששולמו. אם הצרכן מסרב להשיב את המוצר הספק יחזיק

בתשלומים עד להשלמת התשלום או עד להשבת המוצר, אם הצרכן מסרב להשיב את המוצר, הספק לא יכול להפעיל כוח אך יפעל בהליכים חוקיים ולגיטימיים.

 

מקום אספקת המוצרים:

35. ככלל, המוצרים יסופקו על ידי הספק למקום שיקבע המזמין בהזמנה. אישור ההזמנה יהווה הסכמת הספק לספק את המוצר/ים למקום שבקש המזמין.

36. ניתן לאסוף את המוצרים שהוזמנו באופן עצמאי, אך ורק בסיכום ובתיאום מראש בתוך התקופה שנקבעה למועד האספקה, והמזמין לא יחויב בדמי משלוח אלא רק בדמי טיפול איסוף עצמי. רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מחנות מפעילת האתר בכתובת: דרך הבנים 12 פרדס חנה כרכור (כיכר המושבה) או ממחסני הספק, כמפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה של

ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור, לשירות הלקוחות של מפעילת האתר.

37. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, מפעילת האתר תהא רשאית לחייב את הלקוח בדמי

אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, מפעילת האתר תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט

בסעיף 4.4 לתקנון זה ולקזז כל סכום אחר המגיע לה, לרבות בגין דמי אחסנה כאמור, בסך שלא יפחת מ- 50 ₪ ליום.

38. במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הלקוח (מוצר בהזמנה אישית כגון מוצרי דפוס) בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו מפעילת האתר

ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה בו לא הושמד המוצר והלקוח ביקש לאסוף את המוצר

יהיו מפעילת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר.

39. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר  ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות)

לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

מועד אספקת המוצרים

40. מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי

הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור

חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור מפעילת האתר לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים

הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק

החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

41. מטעמי זהירות, כדי לסייע במניעת שימוש בכרטיס אשראי על ידי מי שאינו מורשה חוקי, בכל מקרה הספק ימתין שלושה ימים מיום קבלת האישור על ידי חברת

האשראי, עד להתחלת הכנת המוצר, אם אינו נמצא במלאי או יעכב אספקתו, אם נמצא במלאי. להסיר ספק, ימים אלו יכללו במניין הימים הקבועים לאספקת

המוצר/ים.

42. נכח הספק כי לא יוכל לעמוד במועד האספקה המוסכם מסיבות שאינן תלויות בו, יודיע על כך למזמין מיד ויקבל את הסכמת המזמין למועד אספקה חלופי מאוחר

יותר. סרב המזמין לשינוי המועד, רשאים הצדדים, ביחד ולחוד, לבטל את העסקה, והספק ישיב למזמין את הסכום שקבל, אם אכן בוצע תשלום בפועל, על פי ההסדרים

הקבועים והמקובלים אצל חברת האשראי שאישרה את ההזמנה.

43. תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה

הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כוח אדם נוסף.  במקרה של

הובלה חריגה ו/או משלוח לישובים מעבר לקו הירוק, ישוביי הערבה (לרבות אילת), משלוחים מחוץ לישראל ו/או יעד שמוגדר כ״יעד מרוחק״ לפי חברת השליחויות. כאמור, מפעילת האתר ו/או הספקים רשאים לגבות תשלום נוסף ו/או להחליט על ביטול העסקה תוך זיכוי כספי מלא של החיוב - הודעה בדבר החלטה זו תסופק על ידי מפעילת האתר תוך 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה,

בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.

44. מוצרים שבירים: יודגש שהזמנה של מוצרים העלולים להינזק כתוצאה משבר (לרבות מוצרים שבירים) במהלך תהליך השליחה - ספקית האתר אינה תשא באחריות וכי כל נזק שיגרם כתוצאה מרגישותו היא באחריות הלקוח. ספקית האתר תבצע כל פעולה הנדרשת לשמירה נאותה על שלמותו של המוצר במהלך הכנת ההזמנה, עם זאת היא אינה תהיה אחראית לנזק שיגרם ע"י חברת המשלוחים. ספקית האתר תבצע טרם שליחת המוצר שעלול להיזנק/להישבר שיחה טלפונית או כל התקשרות שהיא תראה לנכון ע"מ לציין ולחדד סעיף זה מול הלקוח ולהציע חלופת משלוח אחרת לבחירתו (איסוף עצמי מהחנות). 

 

אחריות הספק:

44. הספק עושה כמיטב יכולתו לספק את המוצר על פי המפרט שמופיע באתר.

45. אחריות הספק מוגבלת - במידה והמוצר מגיע לבית הלקוח פגום (למעט שברים), דידו 1989 בע"מ מתחייבת להחליף במוצר אחר (חדש) בתנאי שלא השתמשו במוצר ובתנאי שהלקוח

מחזיר באריזה מקורית מצורף קבלה או חשבונית.

 

ביטול העסקה על ידי הספק

46. הודעה על ביטול העסקה על ידי מפעילת האתר תימסר בתוך המועד שנקבע לאספקת המוצר, בהודעה אישית באמצעות הטלפון, או במשלוח הודעה בפקס

ואישור המשלוח המכאני יהווה ראיה לכאורה שההודעה התקבלה אצל המזמין, או באמצעות הדואר האלקטרוני של המזמין ואישור אלקטרוני על שליחת ההודעה יהווה

ראיה לכאורה שההודעה התקבלה אצל המזמין.

47. ביטול העסקה על ידי מפעילת האתר נעשה אחרי  הודעה למזמין  וזה במקרה שהמוצר לא נמצא במלאי או הלקוח לא כתב בהזמנה פרטים מדויקים -כמו שם מלא-

טלפון-אימייל-כתובת מדויקת-או פרטי כרטיס האשראי לא נכונים או מספר תעודת זהות לא נכונה  ולמזמין לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי הספק בגין ביטול העסקה

 

ביטול העסקה על ידי המזמין

48. דמי ביטול - על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו

רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מבניהם, בתוספת דמי משלוח ודמי טיפול בסך 25 ש"ח לקרטון / חבילה ו- 5 ש"ח לכל שורה בחשבונית זיכוי / תעודת החזרה במידה

שבחרת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה. על אף האמור או אם צוין אחרת בעמוד המכירה או בתקנון זה, כגון לגבי עסקאות שאינן

ניתנות לביטול כאמור לעיל, לא ייגבו על ידי החברה דמי ביטול כלשהם. מדיניות זו תחל בחודש אפריל 2016 ותתחדש בכל חודש, עד להסרת הוראה זו מתקנון זה.

49. משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי מפעילת האתר במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף

מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

50. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, באמצעות פקס מספר 04-6373852 או באמצעות שליחת הודעה אלקטרונית (אימייל) לשירות הלקוחות

של מפעילת האתר בכתובות dido@dido.co.il  , info@dido.co.il .

51. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, למפעילת האתר ישנה הזכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית בערך המוצר.

 

אבטחת מידע ופרטיות:

52. הספק מודע לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות דרך האינטרנט, ועל כן מקפיד לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקט באמצעי זהירות

מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.

53. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן.

54. במקרים בהם חרף פעולות האבטחה של האתר וללא שליטת הספק ו/או נובעים מכוח עליון, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם

למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

55. הספק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות מפעילת האתר מתחייבת

לא להעביר, פרטי הלקוח כולל פרטי כרטיס האשראי לצד ג

56. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית

כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

57. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך

למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.

58. יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האתר לא תישא באחריות

לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.

 

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה

בתאריך 13/7/2017.

קנייה מהנה מצוות אתר האינטרנט של דידו סנטר, רח' הבנים 12, פרדס חנה כרכור (כיכר המושבה)

-3 קומות של חווית קניות-.